Kontrolni organ Laboratorij MERLAB

Smo akreditiran kontrolni organ z oznako K-137 za izvajanje kontrole števcev električne energije ter merilnih transformatorjev.

Laboratorij deluje kot kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Podroben opis obsega akreditacije je objavljen na spletni strani Slovenske Akreditacije.

Laboratorij je hkrati tudi imenovana oseba, ki ji je bila dodeljena trimestna identifikacijska številka imenovane osebe 409, s strani Urada Republike Slovenije za meroslovje za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev števcev električne energije ter prvih overitev merilnih transformatorjev. Podroben opis obsega imenovanja se nahaja v odločbi o imenovanju, ki je dosegljiva na spletni strani MIRS-INFO.


Obseg storitev

Laboratorij izvaja prve, redne, in izredne kontrole ter overitve za naslednje vrste meril:

  • indukcijske števce električne energije razredov 1, 2, A in B,
  • statične števce jalove energije razredov 2 in 3,
  • statične števce delovne energije razredov 0,5S, 1 in 2,
  • števci delovne električne energije razredov A, B in C,
  • tokovne merilne transformatorje za števce električne energije, razredov 0.2 in 0.5,
  • napetostne merilne transformatorje za števce električne energije, razredov 0.2 in 0.5.

Večino teh storitev izvajamo tako v laboratoriju kot na terenu.


Overitve meril

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05), ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št.97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad Republike Slovenije za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada Republike Slovenije za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in nasl.).

Naš laboratorij izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada Republike Slovenije za meroslovje, in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe 409, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletni strani Urada Republike Slovenije za meroslovje.Izjava vodstva
Splošni pogoji poslovanja KO Laboratorij MERLAB
Zahteva za overitev